Βρείτε Συνεργασίες

Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει επιχειρήσεις, αλλά και ερευνητικούς οργανισμούς, να εντοπίσουν ευκαιρίες συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Οι συνεργασίες μπορούν να είναι ερευνητικές (π.χ. υποβολή πρότασης σε ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ), τεχνολογικές (π.χ. προώθηση ή ζήτηση μιας νέας τεχνολογίας στο εξωτερικό για εκμετάλλευση, ή περαιτέρω βελτίωση) ή επιχειρηματικές (π.χ. εισαγωγή νέου προϊόντος στην εγχώρια αγορά ή εξαγωγή σε νέες αγορές).

Οι συνεργασίες προωθούνται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ευρωπαϊκού δικτύου, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 23.000 δυνατότητες συνεργασίας. Οι ευκαιρίες συνεργασίας διακινούνται κατόπιν αξιολόγησης από το εθνικό δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της προσφοράς/ζήτησης με αξιόπιστα και επικαιροποιημένα στοιχεία.

Οι συνεργασίες προωθούνται, επίσης, μέσω συγκεκριμένων εκδηλώσεων επιχειρηματικών συναντήσεων (brokerage events).  Το Enterprise Europe Network-Hellas υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών και την εκπροσώπησή τους σε όλα τα στάδια.

Στις σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε τις κυριότερες προσφορές συνεργασίας που αφορούν την ελληνική αγορά και ταυτόχρονα μπορείτε να υποβάλετε τις δικές σας προτάσεις για:

Επιπλέον, μέσω της φόρμας που ακολουθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξειδικευμένη αναζήτηση με βάση συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά σε όλη τη βάση δεδομένων του Enterprise Europe Network. Η φόρμα και η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

  • Εισαγωγή ελεύθερου κειμένου στο πεδίο «Search», για να βρείτε τις πλέον σχετικές τεχνολογίες ή δυνατότητες επιχειρηματικής συνεργασίας
  • Στο πεδίο «Profile type», μπορείτε να προσδιορίσετε το είδος συνεργασίας που σας ενδιαφέρει (αναζήτηση ή προσφορά επιχειρηματικής συνεργασίας, αναζήτηση ή προσφορά τεχνολογίας, αναζήτηση συνεργασίας για ερευνητικά έργα).
  • Μπορείτε επιπλέον να εξειδικεύσετε τη χώρα προέλευσης της συνεργασίας (Country of origin) ή τις χώρες στις οποίες αναζητούνται οι συνεργάτες (Client requested).

Στη συνέχεια, θα εμφανιστούν τα πλέον σχετικά αποτελέσματα, βάσει των οποίων μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες (Request more information). Οι εκπρόσωποι του Enterprise Europe Network θα αναλάβουν να σας βοηθήσουν στην επικοινωνία, διαπραγμάτευση και συμφωνία με τους οργανισμούς στο εξωτερικό.

Φόρμα αναζήτησης